ابوطالب مؤمن آل قریش

ابوطالب مؤمن آل قریش نوشته ی: سید جعفر سبحانی یکی از مسائلی که در کتاب‌های حدیثی اهل‌سنت وجود دارد،‌ وجود متناقضات است؛ تا جایی که ‌برای اثبات مذهب شیعه کتابی …