قیامت و مرگ از دیدگاه نهج البلاغه

مرگ و قیامت از دیدگاه نهج البلاغه اشکال ما انسان ها این است که تنها به شنیدن نام قیامت اکتفاء نموده ایم، و لذا بدون…قیامت و مرگ از دیدگاه نهج …

بلاغت خارق العاده در کلام معصومین(ع)

بلاغت خارق العاده بلاغت فراوان و اعجازهایی از این قبیل که در نزد اُدبا  بی بدیل و غیر قابل انکار است در کلام معصومین (ع)…بلاغت خارق العاده در کلام معصومین(ع) …