حکایاتی از علامه طباطبایی ره

حکایاتی از حضرت علامه طباطبایی (ره) نماز شب استاد علامه طباطبایی نقل کردند: « چون به نجف اشرف برای تحصیل مشرف شدم، از نقطه نظر…حکایاتی از علامه طباطبایی ره was …