ساده زیستی در سیره عملی علماء

ساده زیستی در سیره عملی علماء علامه طباطبایی (ره) بسیار ساده لباس می پوشیدند و سالهای زیادی اجاره نشین بودند از سهم امام استفاده نمی…ساده زیستی در سیره عملی علماء …