هدف از خلقت و آفرینش چیست؟

متن سوال: هدف از خلقت و آفرینش چیست؟ متن پاسخ: غرض از آفرینش مخلوقات، فیض و رحمت رساندن به آن ها می‌‌ باشد و با…هدف از خلقت و آفرینش چیست؟ …