راه حق

آیا مسلمان بودن اجباری است؟ انسان در گزینش راه زندگى خویش مختار است و پیش از آنکه در فضاى دین اسلام قرار گیرد، اجبارى در…راه حق was last modified: ژانویه …