امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر معروف و منکر معروف در لغت، به معنای شناخته شده و منکر به معنای ناشناخته و نادانسته آمده…امر به معروف و نهی از …