حضرت امام حسن مجتبی(ع)

سخنان کوتاهی از حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام) هیچ قومى مشورت نکردند جز اینکه راه خود یافتند. پستى آن است که شکر نعمت نگزارى. به…حضرت امام حسن مجتبی(ع) was last …