آیت‌الله سید جمال‌الدین گلپایگانی

آیه‌ الله‌ سیّد جمال‌ الدّین‌ گلپایگانی‌

داستان‌ آیه‌ الله‌ گلپایگانی‌ در تخت‌ فولاد اصفهان‌   مرحوم‌ آیه‌ الله‌ آقای‌ سیّد جمال‌ الدّین‌ گلپایگانی‌ رضوانُ الله‌ علیه‌ از این‌ قبیل‌ مطالب‌ أخبار…آیه‌ الله‌ سیّد جمال‌ الدّین‌ گلپایگانی‌ …