حضرت امام صادق

دانش پزشکى امام صادق علیه السلام

دانش پزشکى امام صادق علیه السلام و طبیب هندی     بدون تردید، علوم حضرات معصومین علیهم السلام اکتسابى نیست و آنچه از ذهن شفاف و…دانش پزشکى امام صادق علیه السلام …