نظامی گنجوی

مناجات نظامی گنجوی ای همه هستی ز تو  پیدا  شده                  خاک ضعیـف از تو توانا شده آنچه  تغییــر   نپذیرد   توئـی                  …نظامی گنجوی was last modified: ژانویه …