مال حرام

در آن سفره غیر از خون نمی دیدم! استاد مجاهدی نقل کردند : به خاطر دارم که در معیت آقای مجتهدی، ناهار را میهمان یکی…مال حرام was last modified: فوریه …