کظم غیظ (کنترل خشم)

کظم غیظ   خداوند متعال یکی از مهم ترین ویژگی های انسان های الهی و پارساپیشه را، کظم غیظ و عفو از مردم می شمارد…کظم غیظ (کنترل خشم) was last …