فرق انحرافی

از شیخى‏ گرى تا بابى‏ گرى فرق انحرافی پیروان فرقه ی شیخیّه، پس از مرگ شیخ احمد احسایی، پیرامون سیّد کاظم رشتی گرد آمدند. با…فرق انحرافی was last modified: ژانویه …