غیبت کردن (گناهی بزرگ)

  غیبت و راههای درمان آن معنای غیبت اشکال مختلف غیبت حرمت غیبت اجماعی است عذاب برای غیبت کننده غیبت حق الناسی است که ……غیبت کردن (گناهی بزرگ) was last …