فلسفه عربى بودن نماز

فلسفه عربى بودن نماز   خواندن نماز به زبان عربى، حکمت‏ هاى متفاوتى دارد که در ذیل به برخى از آنها اشاره مى‏شود: ۱٫ غناى…فلسفه عربى بودن نماز was last …