تفاوت انسانها و عدل الهی

آیا اینکه خدا عمر کسی را کوتاه و دیگری را بلند یکی را سالم و دیگری را بیمار آفریده جانب عدالت را رعایت کرده است؟…تفاوت انسانها و عدل الهی was …

نقص فیزیکی و عدل الهی

آیا با عدل خداوند سازگار است که انسانهایی را با نقص فیزیکی بیافریند؟ برای فهم دقیق این اشکال و جواب آن در ابتدا به معنای…نقص فیزیکی و عدل الهی was …