چرا بعضی از دعاهای انسان مستجاب نمی شود؟

چرا بعضی از دعاهای انسان مستجاب نمی شود؟ متن پاسخ : قرآن‌ مجید می‌فرماید: «من‌ دعای‌ دعا کننده‌ را اجابت‌ می‌کنم‌»وسنت‌ الهی‌ بر این‌ قرار…چرا بعضی از دعاهای انسان مستجاب …