حکایاتی از آیت الله کوهستانی

سواری که انسان نبود مرحوم آیت الله محمدی بایع کلایی نقل کرده است: روزی به اتفاق آقا جان، برای زیارت اهل قبور به سمت قبرستان…حکایاتی از آیت الله کوهستانی was …