آیت الله محمد حسین کمپانى

شاهد غدیر- آیت الله محمد حسین کمپانى باده بده ساقیا ، ولى ز خُم غدیر چنگ بزن مطربا ، ولى به یاد امیر تو نیز…آیت الله محمد حسین کمپانى was …