كـلــيـپ

احادیث

حضرت امام حسن عسگري(ع)

احاديثي از حضرت امام حسن عسگري (عليه السلام)


جدال مكن كه احترامت از بين می ‏رود و شوخى مكن كه بر تو گستاخ می ‏شوند.

هر كه به پايين‏ نشينى در مجلس رضايت دهد، خدا و فرشتگان پيوسته بر او رحمت فرستند تا برخيزد.

مهرورزى نيكان براى نيكان، ثواب است براى نيكان و مهرورزى بدان نسبت به نيكان، فضيلت به شمار می آيد براى نيكان و كينه ‏ورزى بدان به نيكان، زينت است براى نيكان و كينه‏ ورزى نيكان به بدان، رسوايى است براى بدان.

از فروتنى است اينكه هر كه بر تو بگذرد سلامش گويى و در مجالس پايين‏ نشينى اختيار نمايى

خنده‏ اى كه از روى تعجّب نباشد، از نادانى است.

يكى از بلاهاى كمرشكن همسايه ‏اى است كه چون خوبى بيند پنهانش سازد و چون بدى بيند فاشش نمايد.

امام حسن عسگرى عليه السّلام به شيعيانش فرمود: شما را سفارش می ‏كنم به: رعايت تقواى الهى، پيشه كردن پارسايى در دين خود، كوشش بسيار براى خدا، راستگويى، امانت پردازى به كسى كه چيزى به شما سپرده خواه نيكوكار باشد و خواه بدكار، انجام سجده‏ هاى طولانى و خوش همسايگى كه محمّد صلّى اللَّه عليه و آله بدين روش آمده؛ [باز هم سفارش می كنم به اينكه:] در ميان قبيله و عشيره‏ هايشان نماز گزاريد، در تشييع جنازه‏ هايشان حضور يابيد، از بيمارانشان عيادت نماييد و حقوقشان را بپردازيد؛ زيرا هر يك از شما كه در دينش پارسا و در گفتارش راستگو باشد و امانت مردم را بپردازد و با آنان خوش اخلاقى نمايد، در اين صورت گويند: اين يك شيعه است! من از شنيدن آن جمله شادمان می شوم.

از خدا پروا نماييد و زينت [و مايه سرافرازى ما] باشيد نه مايه زشتى [و سرافكندگى‏]، همه دوستى را به سوى ما بكشانيد و هر زشتى را از ما دور نماييد؛ زيرا هر خوبى كه در حقّ ما گفته آيد ما شايستگى آن را داريم و هر بدى كه در باره ما بر زبان آيد ما چنان نيستم. ما را در كتاب خدا حقّى است و با رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله خويشاوندى است و خداوند ما را پاك شمرده و هيچ كس غير از ما نمی تواند ادّعاى چنين مقامى را نمايد مگر اينكه دروغ پرداز باشد. بسيار ياد خدا و ياد مرگ نماييد و بسيار به تلاوت قرآن پردازيد و صلوات بر پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله فرستيد؛ زيرا صلوات بر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله ده حسنه دارد. آنچه را به شما سفارش كردم در حفظ آن بكوشيد، شما را به خدا می سپارم و به شما درود می ‏گويم.

عبادت به بسيار روزه گرفتن و نماز خواندن نيست، همانا عبادت بسيار انديشه ‏ورزى در امر خداست.

چه بد بنده ‏اى است آن بنده كه دو روى و دو زبان است، در حضور برادرش او را می ‏ستايد و در غيابش [با غيبت كردن‏] گوشت او را می خورد. اگر به او عطايى شود حسد برد و اگر گرفتار گردد او را وانهد.

خشم كليد هر بدى است.

در سال دويست و شصت امام حسن عسكرى عليه السّلام به شيعيانش فرمود: ما به شما امر كرديم كه انگشترى را به دست راست خود كنيد و اين به خاطر آن بود كه ما در ميان شما حضور داشتيم و اينك به شما امر می ‏كنيم كه انگشترى را [مانند اهل سنّت‏] به دست چپ خود كنيد؛ زيرا از ديدگان شما پنهان خواهيم شد. [و غيبت صغرى و سپس كبرى شروع خواهد گشت‏] تا زمانى كه خداوند امر ما و شما را عيان فرمايد و قطعا اين بهترين دليل بر دوستى ما- اهل بيت- از جانب شما خواهد بود. پس همه حاضران در مجلس انگشترهاى خود را از دست راست درآوردند و به چپ كردند.

امام حسن عسكرى عليه السّلام به آنان فرمود: اين مطلب را به شيعيان ما بازگو نماييد.

شخص كينه‏ اى، كم آسايش‏ ترين مردم است.

پارساترين مردم كسى است كه در هنگام شبهه درنگ نمايد، عابدترين مردم كسى است كه واجبات را به جاى آورد، زاهدترين مردم كسى است كه از حرام دست بردارد و سخت‏كوش‏ ترين مردم كسى است كه گناهان را وانهد. (6) 19- به راستى، شما را عمرى كاهنده و روزهاى معدودى است و مرگ ناگهان سر رسد. هر كه خير بكارد نيكى برداشت نمايد و هر كه بدى بكارد پشيمانى درو نمايد.

هر كشاورز هر چه بكارد همان نصيبش شود، كند كار به نصيبش دست نيابد و آزمند آنچه را مقدّرش نشده به دست نياورد. هر كه خيرى نصيبش شود خداوند نصيبش ساخته است و هر كه از شرّى محفوظ ماند خداوند او را حفظ كرده است.

مؤمن براى مؤمن بركت است و بر كافر حجّت.

– دل بی خرد در دهان است و دهان خردمند در دلش.

روزى تضمين شده از كار واجبت بازندارد.

هر كه بيش از حدّ شرعى در وضو گرفتن آب بريزد چون وضو شكن باشد.

هيچ عزيزى حقّ را وانگذارد مگر آنكه خوار شود و هيچ خوارى به حقّ تن در ندهد مگر آنكه عزيز شود.

دوست نادان مايه رنج و زحمت است.

دو خصلت است كه چيزى برتر از آن دو نباشد: ايمان به خدا و سود رساندن به برادران.

گستاخى فرزند بر پدر در خردسالى منجر به ناسپاسى و عاق او در بزرگسالى گردد.

شادمانى كردن در حضور اندوهگين دور از ادب است.

بهتر از زندگى چيزى است كه اگر از دستش دهى از زندگى بيزار شوى و بدتر از مرگ چيزى است كه اگر بر سرت آيد آرزوى مرگ كنى.

تربيت نادان و برگرداندن معتاد از عادتش، يك كار معجزه آميز است.

فروتنى نعمتى است كه بر آن حسد نبرند.

مرد را چنان گرامى مدار كه بر او سخت بگذرد.

هر كه برادر خود را پنهانى اندرز دهد، در واقع او را آراسته است و هر كه در حضور ديگران اندرزش دهد، او را رسوا نموده است.

هيچ بلايى نيست مگر آنكه اطراف آن با نعمت الهى احاطه شده است.

 یکی از منابع: تحف العقول-ترجمه حسن زاده