نصایح


بزرگ ترین جهل ، جهل انسان است به نفس خویش .
بزرگ ترین حکمت معرفت انسان است به نفس خویش ، و بزرگى انسان به مقدار همان معرفت اوست .
برترین عقل ، معرفت انسان به نفس خویش است ؛ پس کسى که نفس ‍ خویش را شناسد عاقل بود و کسى که آن را نشناسد، جاهل .
برترین معرفت ، معرفت انسان به نفس خویش است . آن که نفس خویش را بهتر شناسد، خوفش از خدایش بیشتر باشد.
عارف آن است که نفس خویش را رها ساخته و از هر آنچه که از خدایش ‍ دور کند پاک سازد.
زیرک آن است که نفسش را شناسد و اعمال به اخلاص گذارد. معرفت نفس ، نافع ترین دو معرفت است . نفس جوهرى است گران مایه ؛ کسى که مصونش دارد، مقامش را رفیع گردانیده ، و کسى که به ابتذالش کشد، آن را به فرو کشانده .
در شگفتم ! از آن کس که گمشده اش را مى جوید، در حالى که خویشتن را گم کرده است و در جستجویش نیست .
در شگفتم ! چگونه کسى که نفس خویش را نشناخته ، تواند که خداى خویش را شناسد! غایب معرفت آن است که انسان نفس خویش را شناسد. آدمى را همان جهالت بس که انسان بر نفس خود جاهل باشد.
آدمى را همان معرفت بس که نفس خویش را شناسد. آنکه نفس خویش را نشناسد، چگونه غیر آن را تواند که بشناسد. به نفس خویش جاهل مباش ؛ چه کسى که چنین باشد، به همه چیز جاهل است .
معرفت نفس ، نافع ترین معارف است . کسى که نفس خویش را نشناسد، در حقش کوتاهى کرده است . آن کسى که به نفس خویش جاهل است ، به غیر آن جاهل تر بود.
کسى که نفس خویش را شناسد، از امور دنیوى بریده شود.
کسى که نفس خویش را شناسد، به جهاد با آن بر خیزد.
آن که نفس خویش شناسد، جلیل گردد.
کسى که نفس خویش را شناخته ، به غایت از معرفت و علمى رسیده است .
آن کس که نفس خویش را شناسد، غیر آن را بیشتر شناسد.
آن کسى که نفس خویش را نشناسد، از راه رستگارى دور افتد است و در بیابان ضلالتها و نادانى ها گم گردد. کسى که به ظفر معرفت نفس رسیده ، به فوز اکبر نایل گشته است . کسى که نفس خویش را شناسد، خدایش را خواهد شناخت .

عیون مسائل نفس و شرح آن ، ج ۱، ص ۸۸- ۸۹

پندهاى حکیمانه جلد ۳ – علامه حسن زاده آملى

منبع:  http://www.ghadeer.org