بررسی گریه و عزادارى در سیره رسول‏ الله

چرایى گریه و سوگوارى  ‏بسم اللّه الرحمن الرحیم ‏بسم اللّه الرحمن الرحیم درآمد ‏ گریستن بر مرده و همچنین سوگوارى و عزادارى بر او امرى…بررسی گریه و عزادارى در سیره …

فلسفه عزاداری برای امام حسین (ع)

فلسفه گریستن بر امام حسین(ع)و شهدای کربلا چیست؟ برخی از روایات در خصوص گریه بر امام حسین(ع) و عبارت است : امام معصوم(ع) فرمود :هر…فلسفه عزاداری برای امام حسین (ع) …