زندگی پر افتخار سلمان فارسی

زندگی پر افتخار سلمان فارسی پدید آورنده : مصطفی غلامحسینی ، صفحه ۵۰ سلمان کیست؟ حدود دویست و شانزده یا سیصد و شانزده سال قبل…زندگی پر افتخار سلمان فارسی was …