سعدی

سعدی شیرازی مواعظ ایهاالناس جهان جای تن آسـانی نیسـت              مرد دانا، به جهان داشتن ارزانی نیســت خفتگان را چه خبر زمزمهٔ مرغ ســحر ؟          …سعدی was last modified: ژانویه ۳rd, …