حرم حضرت عبدالعظيم حسني

حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السّلام

 حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السّلام حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السّلام ، یکی از شخصیت های بزرگ علمی ، عملی و جهادی است که تاکنون آن…حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السّلام was …