چرا بعضی از دعاهای انسان مستجاب نمی شود؟

متن پاسخ : قرآن‌ مجید می‌فرماید: «من‌ دعای‌ دعا کننده‌ را اجابت‌ می‌کنم‌»وسنت‌ الهی‌ بر این‌ قرار گرفته‌ که‌ برخی‌ از امور را از طریق‌ دعا و درخواست‌ به‌انسان‌ عنایت‌ کند. اما این‌ بدان‌ معنا نیست‌ که‌ هر مشکل‌ و هر چه‌ را از خداخواست‌ و در هر شرایطی‌ درخواست‌ کند، تماما مطابق‌ خواست‌ او اجابت‌شود؛ زیرا اجابت‌ نیز امری‌ قانونمند است‌ و شرایط‌ و موانعی‌ دارد که‌ بارعایت‌ آنها دعا به‌ اجابت‌ می‌رسد؛ از جمله‌ این‌ که‌ :
۱ ـ با اخلاص‌ و انقطاع‌ کامل‌ بر خدا از او درخواست‌ کند.

۲ ـ یقین‌ به‌ اجابت‌ داشته‌ باشید (پیامبر اکرم‌(ص‌) فرمودند: خدا رابخوانید و یقین‌ به‌ اجابت‌ داشته‌ باشید.

۳ ـ اصرار در دعا.

۴ ـ روزی‌ پاک‌ و حلال‌ پیامبر اکرم‌ (ص‌) فرمودند: کسی‌ که‌ دوست‌ دارددعایش‌ مستجاب‌ شود باید غذا و کسب‌ خود را از حرام‌پاک‌ کند.

۵ ـ عمل‌ به‌ پیمان‌های‌ الهی‌، ایمان‌ و عمل‌ صالح‌ و درست‌ کاری‌ یکی‌ ازشرایط‌ استجابت‌ دعاست‌؛ زیرا آن‌ کس‌ که‌ به‌ عهد خویش‌ در برابر پروردگارش‌وفا نکند نباید انتظار داشته‌ باشد که‌ مشمول‌ وعده‌ اجابت‌ شود.

۶ ـ خیر خواهی‌ دیگران‌ و خالی‌ بودن‌ دل‌ از کینه‌، حسد و سوء، نیت‌نسبت‌ به‌ دیگران‌.

۷ ـ معقول‌ بودن‌ خواسته‌ها.

۸ ـ نادیده‌ نگرفتن‌ عوامل‌ طبیعی‌ و فراهم‌ کردن‌ مقدمات‌.

۹ ـ گاهی‌ مصلحت‌ انسان‌ در عدم‌ استجابت‌ است‌ و ممکن‌ است‌ انسان‌چیزی‌ را از خدا درخواست‌ کند که‌ به‌ ضررش‌ تمام‌ شود:«عسی‌ ان‌ تحبوا شیئاو هو شر لکم‌».

۱۰ ـ و گاهی‌ خداوند اجابت‌ مطلوب‌ انسان‌ را به‌ عللی‌ که‌ صلاح‌ می‌داندبه‌ تاخیر می‌اندازد.

۱۱ ـ گاهی‌ پاسخ‌ نیافتن‌ ما اجابت‌ از جانب‌ خدا است‌؛ یعنی‌ خداوند باطول‌ دادن‌ اجابت‌ ما را بیشتر به‌ حالت‌ انابه‌ و تضرع‌ به‌ درگاهش‌ نگه‌ می‌دارد واین‌ لطف‌ بزرگی‌ است‌ که‌ بدین‌وسیله‌ ارتباط‌ با معبود حفظ‌ می‌گردد و در پی‌آن‌ الطاف‌ بی‌شمار دیگری‌ نصیبش‌ می‌شود.

۱۲ ـ توسل‌ نیز مانند دعا مشروط‌ به‌ شرایطی‌ است‌ که‌ اگر شرایط‌ موجودباشد توسل‌ اثر دارد و ممکن‌ است‌ موانعی‌ در کار باشدکه‌ موجب‌ عدم‌استجابت‌، توسل‌ می‌گردد ولی‌ به‌ هر حال‌ انسان‌ نباید از دعا و توسل‌ مایوس‌شود؛ زیرا یکی‌ از شرایط‌ استجابت‌اصرار و پافشاری‌ در درخواست‌هاست‌.امام‌ صادق‌ (ع‌) فرمودند: هیچ‌ دری‌ نیست‌ که‌ پی‌ در پی‌ کوبیده‌ شود مگر اینکه‌بر انسان‌ گشوده‌ خواهد شد. و چه‌ بسا اجابت‌ نشدن‌ خواسته‌ها موجب‌بیداری‌ و تنبه‌ انسان‌ می‌گردد و انسان‌ با خود می‌گوید: اگر تقصیری‌ هست‌ ازجانب‌ من‌ است‌ و سعی‌ می‌کند خود را اصلاح‌ کند و هیچ‌ گاه‌ انسان‌ نباید ازدرگاه‌ خدا و اولیای‌ الهی‌ مایوس‌ گردد.

منبع:  www.eporsesh.com